Kế hoạch năm học 2017 – 2018

Kế hoạch năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Năm học: 2017 – 2018 – Căn cứ Công văn số 07/-CTr-HU ngày 18/4/2016 của Huyện Ủy Quảng Trạch về Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm…
Quy chế chuyên môn năm học 2017 – 2018

Quy chế chuyên môn năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH SỐ 2 Q.CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018 A/ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUYÊN MÔN: I/ Đối với cán bộ, GV và…