DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

TT Họ và tên
1 Nguyễn Thị Trang
2 Trần Thị Thúy
3 Nguyễn Đức Hồng
4 Nguyễn Văn Hiếu
5 Trần Ngọc Phượng
6 Nguyễn Thị Hoài
7 Nguyễn Đình Điển
8 Vũ Thị Lý
9 Nguyễn Thị Thu Hương
10 Đàm Duy Hùng
11 Nguyễn Thị Lan Hương
12 Đặng Văn Sỹ
13 Đặng Khuất Phục
14 Đàm Thị Hiền
15 Trần Anh Vinh
16 Phạm Anh Đại
17 Đàm Diện Quỳnh
18 Phạm Thị Duyên
19 Nguyễn Thị Thanh Hai
20 Giả Thị Thuấn
21 Trịnh Thị Thắm
22 Đàm Văn Biên
23 Đàm Thị Giang
24 Hoàng Thị Ngọc Ánh
25 Tưởng Thị Nga
26 Đặng Thị Chung
27 Trần Công Trang