Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 của Trường Tiểu học số 2 Quảng Châu

Thực hiện công văn số 3203/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo
lực trên cơ sở giới năm 2018; Công văn số 1846/SGĐT-CTrTT ngày 31/8/2018 của Sở GD&ĐT hướng dẫn về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống
bạo lực trên cơ sở giới năm 2018; Công văn số 109/PGDĐT-TCCB ngày 12/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, Trường Tiểu học số 2
Quảng Châu xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với những nội dung như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi.
Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được thực hiện thuận lợi do có các văn bản chỉ đạo của các cấp. Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các các cấp lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch.
Đã dành nguồn kinh phí cho công tác Bình đẳng giới của trường. 100% CB,GV,NV nữ đã có nhận thức đúng đắn về vai trò của phụ nữ, tầm quan trọng của hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong nhà trường.
2. Khó khăn.
Công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới của trường hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm. Một bộ phận cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh chưa nhận thức đúng đắn, chưa coi trọng thực sự các hoạt động bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới.
II. MỤC TIÊU.
1. Mục tiêu chung.
Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của ngành liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới.
Nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của phụ nữ. Tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của nữ cán bộ, giáo viên của trường trong mọi lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội; tạo cơ hội tham gia và thụ hưởng bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.
Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các cơ sở giáo dục theo tiêu chí: “ Có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của nữ cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước”.
2. Mục tiêu cụ thể.
Mục tiêu 1: Tăng tỉ lệ nữ tham gia các vị trí quản lý, lãnh đạo trongcác tổ chức nhà trường.
Chỉ tiêu 1: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức đưa vào quy hoạch dự nguồn quản lý giai đoạn 2015 -2020 không dưới 15%.
Chỉ tiêu 2: Tỷ lệ nữ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các cấp ủy Đảng đạt 15% trở lên.
Chỉ tiêu 3: Đảm bảo có nữ tham gia làm công tác quản lý từ cấp tổ chuyên môn trở lên;
Chỉ tiêu 4: BGH nhà trường có nữ ít nhất 50%.
Mục tiêu 2: Thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em trai và gái trong tiếp cận giáo dục, tăng tỉ lệ biết chữ của trẻ em gái dân tộc thiểu số, ở những vùng khó khăn
Chỉ tiêu 1: Đảm bảo tỉ lệ trẻ em trong độ tuổi được đi học 100%, chú trọng đối tượng trẻ em gái ở vùng khó khăn.
Chỉ tiêu 2: Tỉ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15-60 trên địa bàn trường đạt 98%, độ tuổi 15-30 là 99% trở lên.
Mục tiêu 3: Đảm bảo các vấn đề về giới, bình đẳng giới được lồng ghép trong hoạt động dạy – học, hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường
Chỉ tiêu 1: Thực hiện xây dựng nội dung, chương trình lồng ghép trong hoạt động dạy – học và hoạt động NGLL ở nhà trường nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới.
Chỉ tiêu 2: 100% giáo viên và học sinh được tuyên truyền giáo dục về giới, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản và phòng chống bạo lực học đường.
Mục tiêu 4: Nâng cao chất lượng công tác truyền thông về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới trong các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh và cộng đồng
Chỉ tiêu 1: Có ít nhất 300 phụ huynh học sinh, 340 học sinh và 25 cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, hợp đồng lao động ở đơn vị được tiếp cận các vấn đề giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới thông qua các tài liệu và sự kiện truyền thông.
Chỉ tiêu 2: Có ít nhất 5 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh được tập huấn về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới của ngành Giáo dục và của nhà trường.
Mục tiêu 5: Phòng chống bạo lực học đường trên cơ sở giới, thúc đẩy môi trường học tập an toàn và thân thiện
Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020, tham gia ít nhất 02 khóa học về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới dành cho cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ tư vấn học đường trong các nhà trường do cấp trên tổ chức.
Chỉ tiêu 2: 100% cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ tư vấn của các trường học được nâng cao năng lực thông qua việc tiếp cận các kiến thức liên quan đến giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới và quản lý bạo lực học đường.
Mục tiêu 6: Tăng cường công tác thống kê có trách nhiệm giới, lồng ghép giới vào lập kế hoạch và quản lý ngành Giáo dục
Chỉ tiêu 1: 100% cán bộ quản lý, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn, BCH Liên đội trong nhà trường được phổ biến về vấn đề giới, bình đẳng giới, các vấn đề liên quan giới.
Chỉ tiêu 2: Thực hiện tốt áp dụng mẫu biểu thu thập số liệu thống kê, mẫu biểu báo cáo số liệu thống kê có phân tách giới để xây dựng cơ sở dữ liệu về giới ở nhà trường và báo cáo chính xác kịp thời về Phòng giáo dục – đào tạo và các cấp có liên quan.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp chung
a) Tăng cường sự chỉ đạo của chi bộ Đảng, chính quyền và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường đối với việc thực hiện Kế hoạch bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới năm 2018.
b) Thường xuyên báo cáo, liên hệ với Lãnh đạo các cấp nhằm tạo sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ Đảng, chính quyền với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của trường trong việc thực hiện Kế hoạch hành động nói chung và công tác cán bộ nữ nói riêng.
c) Chỉ đạo kiện toàn và củng cố Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trong nhà trường vào đầu mỗi năm học.
d) Phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở trường học nghiên cứu, chỉ đạo tốt các phong trào, các cuộc vận động hỗ trợ nữ cán bộ, công nhân viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
đ) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, học sinh của nhà trường.
e) Thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới vào hoạt động dạy – học, các hoạt động khác trong nhà trường.
f) Tăng cường kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch về bình đẳng giới.
g) Tích cực tham mưu cho các cấp lãnh đạo đảm bảo chế độ, chính sách cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đào tạo trên tinh thần đảm bảo bình đẳng giới.
h) Xây dựng cơ chế phối hợp với phụ nữ, ban dân số, y tế của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới trong giáo dục như: Trao đổi thông tin về dân số, lao động nữ trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật.
i) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác bình đẳng giới.
j) Tăng cường công tác nghiên cứu về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục để có những kiến nghị, đề xuất kịp thời.
k) Tích cực tham gia các đợt đánh giá việc thực hiện Luật bình đẳng giới và các Luật, chiến lược, văn bản pháp lý có liên quan về giới.
l) Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức nữ.
m) Thực hiện tốt việc bố trí sắp xếp vị trì việc làm và quy hoạch nguồn cho nữ cán bộ, công chức, viên chức.
n) Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cấp trường.
2. Giải pháp cụ thể
a) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 1
– Nâng cao năng lực cán bộ, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lục quản lý. Có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực về kỹ năng quản lý, lãnh đạo cho cán bộ nữ trong quy hoạch của trường.
– Quy hoạch cán bộ hàng năm về quản lý giáo dục cần đảm bảo yếu tố giới. Xây dựng các biện pháp, chỉ tiêu cụ thể cho công tác cán bộ nữ trong nhà trường.
– Đảm bảo cân bằng tỉ lệ nam giới và nữ giới trong các khóa bồi dưỡng, tập huấn của cấp học ở tất cả các lĩnh vực.
– Tổ chức các hội nghị thường niên và định kỳ về công tác cán bộ nữ trong nhà trường, chú ý tới tỉ lệ tham gia cân bằng giữa nam giới và nữ giới.
– Có các hoạt động cụ thể (thực hiện các nghiên cứu, truyền thông, vận động chính sách trong các sự kiện phù hợp).
– Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chỉ dẫn tập huấn về nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo cho cán bộ nữ của cấp trên mà trực tiếp đó là Phòng GD&ĐT.
– Lồng ghép các thông tin và kiến thức về giới, bình đẳng giới, chống phân biệt đối xử trên cơ sở giới tại nơi làm việc thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tại cơ quan, các dịp lễ kỷ niệm hoặc các sự kiện có liên quan, nhằm phổ biến, truyền thông nâng cao nhận thức tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
b) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 2
– Rà soát, đánh giá thực trạng và nhu cầu đến trường của trẻ em gái và trẻ em trai ở địa phương (chú ý tới những em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, con mồ côi…). Rà soát tình trạng bỏ học của học sinh phổ thông. Đặc biệt việc triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh nữ trong giai đoạn chuyển tiếp từ tiểu học đến trung học cơ sở.
– Tuyên truyền, vận động, triển khai chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức và chia sẻ thông tin hướng đến gia đình và trường học để khuyến khích và huy động trẻ em đến trường, tạo điều kiện hòa nhập cho những trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.
– Tổ chức triển khai tuyên truyền về tầm quan trọng của việc biết chữ đối với phụ nữ. Đổi mới vận động, hình thức và phương pháp xóa mù chữ phù hợp phụ nữ.
– Đẩy mạnh các chương trình hướng dẫn và tư vấn cho giáo viên làm việc với trẻ em gái vùng sâu vùng xa, trẻ em gái có hoàn cảnh đặc biệt dễ bị tổn thương.
– Tổ chức nghiên cứu đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu hỗ trợ đời sống cho giáo viên trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, làm cơ sở để đề xuất với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện về chính sách khuyến khích sự tham gia của giáo viên trẻ ở vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
c) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 3
– Phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm phổ biến rộng rãi các thông tin và kiến thức về Bình đẳng giới giúp nâng cao nhận thức của CB,GV,NV và HS trong nhà trường nói riêng và của toàn xã hội chung về vấn đề giới.
– Tăng cường truyền thông giáo dục giới tính và cung cấp thông tin truyền thông về sức khỏe tình dục và kế hoạch hóa gia đình cho học sinh.
d) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 4
– Tổ chức các cuộc thi, câu lạc bộ liên quan đến bình đẳng giới, tổ chức các mô hình hoặc tấm gương tốt về bình đẳng giới trong nhà trường, cha mẹ học sinh.
– Xây dựng sổ tay, tài liệu, tờ rơi tờ gấp và các công cụ truyền thông phù hợp tuyên truyền về bình đẳng giới, các hoạt động/mô hình hay về thúc đẩy bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới.
– Tăng cường hoạt động của hội cha mẹ học sinh kết hợp với nhà trường, cộng đồng về thúc đẩy bình đẳng giới, giải quyết các vấn đề bạo lực học đường.
– Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn cho đội ngũ truyền thông nguồn về bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến giới của ngành Giáo dục.
đ) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 5
– Nghiên cứu đánh giá thực trạng bạo lực học đường, bạo lực học đường trên cơ sở giới và nạn bắt nạt có liên quan đến trường học để đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm quản lý và giải quyết các vấn đề này trong và ngoài nhà trường.
– Tham gia đầy đủ tập huấn về quản lý bạo lực học đường, bạo lực học đường trên cơ sở giới và nạn bắt nạt có liên quan đến trường học cho giáo viên chủ nhiệm, nhân viên tư vấn, ban giám hiệu.
– Lồng ghép giáo dục phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vào nội dung, chương trình giảng dạy trong nhà trường, nhất là đối với các môn Đạo đức, các hoạt động GDNGLL.
– Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông, tọa đàm về chủ đề ngăn chặn bạo lực học đường trên cơ sở giới phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường.
– Chỉ đạo các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp, xây dựng cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương (Công an, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên) trong công tác phòng chống và quản lý bạo lực học đường.
– Các nội dung liên quan tới giáo dục giới tính toàn diện được đưa vào giảng dạy trên lớp hoặc trong các hoạt động ngoại khóa của các cấp bậc học một cách phù hợp.
– Thông qua các giờ dạy, các hoạt động giáo dục để tiếp tục trang bị kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo lực học đường cho học sinh.
– Tăng cường việc chia sẻ trao đổi thông tin các mô hình đã thực hiện về công tác/dịch vụ tư vấn về phòng chống bạo lực học đường.
e) Các giải pháp thực hiện Mục tiêu 6
– Khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo của cán bộ quản lý về lập kế hoạch và thống kê đáp ứng trách nhiệm giới.
– Phối hợp, cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về giới trong ngành giáo dục, dựa vào các chỉ tiêu của ngành.
IV. KINH PHÍ
1. Nguồn kinh phí chi thường xuyên do nhà nước cấp hàng năm cho các cơ sở giáo dục và các đơn vị để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.
2. Tài trợ, viện trợ, huy động từ xã hội và cộng đồng trong địa phương.
3. Lồng ghép với kế hoạch của Ủy ban nhân dân các cấp.
4. Lồng ghép với các chính sách liên quan và các nguồn hợp pháp khác.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường tham mưu Lãnh đạo trường chỉ đạo và quán triệt quan điểm của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện bình đẳng giới trong ngành Giáo dục; triển khai các nội dung, hoạt động của Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 đến toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện.
– Căn cứ các mục tiêu, chỉ tiêu trong Kế hoạch,Ban vì sự tiến bộ phụ nữ chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 của Ngành và xây dựng Kế hoạch của đơn vị.
– Hàng năm, tổ chức đánh giá kết quả và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới năm 2018 gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo,vào tháng 12.
– Tổ chức đánh giá sơ kết giữa kỳ việc thực hiện Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực lực trên cơ sở giới năm 2018.
2.Các tổ Chuyên môn, tổ Công đoàn cùng Nhà trường phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ địa phương cùng cấp trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch.
3. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, CB,GV,NV kịp thời phản ánh về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường để có thông tin kịp thời và Ban vì sự tiến bộ phụ nữ trường thường xuyên liên hệ với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành để xin ý kiến chỉ đạo phù hợp nhất./.