Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Căn cứ Hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 28/6/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện hướng dẫn nội dung tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII.
3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm gắn với triển khai các chương trình, kế hoạch của LĐLĐ huyện và LĐLĐ tỉnh nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 89 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.
2. Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, công đoàn; những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018-2023.
3. Tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp Công đoàn; đóng góp của đoàn viên, CNVCLĐ vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị; vai trò của công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.
III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền trên Website Công đoàn tỉnh Quảng Bình những gương cán bộ, đoàn viên, CNLĐ xuất sắc tiêu biểu trên địa bàn huyện.
2. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện (có khẩu hiểu kèm theo).
3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn huyện và NQ XVIII Công đoàn tỉnh Quảng Bình.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Liên đoàn Lao động huyện
– Xây dựng hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; đề xuất khen thưởng, biểu dương cán bộ, đoàn viên, CNLĐ có thành tích xuất sắc trong thực hiện phòng trào “Đoàn viên, người lao động Quảng Bình thi đua làm theo lời Bác”, “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”.
2. Đối với công đoàn trực thuộc
Căn cứ vào hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện, các công đoàn lựa chọn các hình thức tuyên truyền cho phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Quảng Trạch và Nghị quyết Đại hội XVIII Công đoàn Quảng Bình; tổng hợp, báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện (kết hợp với báo cáo tháng 7/2018)./.